_ Phần 1: Khả năng an toàn của các hệ điều hành mạng.
_ I: Tổng quan về hệ điều hành:
- Các thành phần của hệ điều hành.
- Phân loại hệ điều hành.
- Lịch sử phát triển hệ điều hành.
_ II: Cơ chế an toàn của hệ điều hành:
- An toàn truy nhập mạng.
- An toàn truy nhập hệ thống.
- An toàn truy nhập file và thư mục.
_ III: Các lỗ hổng an toàn:
- Khái niệm.
- Một số lỗ hổng tiêu biểu trong các hệ điều hành.
- Phát triển và khắc phục các lỗ hổng.
- Mật mã và các lỗ hổng bảo mật.
_ Phụ lục: Một số phần mềm giám sát an ninh mạng.
- Nessus
- SAINT-Công cụ tích hợp an toàn mạng của người quản trị.
- CyberCop Scanner.
_ Tài liệu tham khảo.
_ Phần 2: Network hacker.
_ I: HACKER là gì? :
- Hacker thường dân và hacker chính trị.
- Hacker là kẻ trong cuộc.
- Tội phạm có tổ chức.
_ II: Hacker hack như thế nào? :
- Các lỗi bảo mật thường gặp.
- Quy trình hacking một hệ thống.
_ III: Những lỗi của hệ điều hành mà hacker có thể khai thác:
- Lỗi tràn bộ đệm.
- Tấn công bằng Sniffer.
- Mật khẩu.
- Tấn công hệ thống Unix.
_ IV: Mật mã và các vấn đề liên quan đến hacker:
- Kỹ thuật xâm nhập.
- Sự bảo vệ mật khẩu.
- An toàn dữ liệu.
_ V: Phòng chống hackers:
- Phòng chống hacker.
- Những hướng dẫn bảo mật cho hệ thống.
_ Phụ lục: Phần mềm giám sát an ninh mạng SNORT.
_ Phần 3: Virus máy tính.
_ I: Tổng quan về virus máy tính:
- Virus máy tính là gì?
- Phân loại virus.
- Một số tên gọi khác thường dùng của virus.
_ II : B-Virus :
- Phương pháp lây lan.
- Phân loại B-Virus.
- Cấu trúc chương trình Virus.
- Các yêu cầu của B- Virus.
- Phân tích kỹ thuật.
_ III: Các virus file trên môi trường Windows:
- Đối tượng lây nhiễm và môi trường hoạt động.
- Phân tích các kỹ thuật của Virus file trên Windows.
_ IV: Phân tích kỹ thuật Virus trên mạng:
- Lây nhiễm trên mạng cục bộ (LAN).
- Internet.
_ V: Mật mã và Virus:
- Mật mã trong vấn đề phát hiện, phòng chống Virus.
- Phòng chống Virus máy tính.
_ Phụ lục : Danh sách một số Virus điển hình